top of page

דבר המנכ"לית

מבואות עירון הוא מוסד חינוכי למיצוינות ולמנהיגות ברוח החינוך הקיבוצי.

במבואות עירון חברת נעורים דינמית בה מחנכים חינוך הוליסטי ומניפים שני דגלים:

החברתי-ערכי והאקדמי, מתוך שאיפה לחנך אדם שלם, הומניסטי, משכיל ותורם לחברה הישראלית.

תפקידי כמנהלת המוסד הוא להסתכל מנקודת מבט משמעותית ולשאול: האם התקיימו במרחב הבית ספרי תהליכים של פיתוח חשיבה, יצירה, לימוד עצמי, אחריות ושותפות?

אלן אבישר

כמנהלת, עלי להנהיג את המוסד במטרה לשפר את חינוכם ולמידתם של החניכים, לפתח תרבות ערכית ומוסרית ולטפח אורח חיים המכיר בשונות בין הילדים והמורים, בזכויות ובחובות של כל אחד מהם.

אלן אבישר

מנכ"לית המוסד החינוכי

bottom of page