top of page

כלים לצוות

הזמנת חדרי מחשבים

לעיון במצב חדרי המחשבים יש ללחוץ על הקישורים שלהלן.

שימו לב: צפיה ביומנים מחייבת התחברות למייל מבואות.

הנחיות להזמנת חדר מחשבים נמצאות בקישור זה.

bottom of page