top of page

הספריה

הספריה במבואות עירון משמשת כספריית עיון, השאלה וכמרחב לימודי נעים לקריאת ספרים ולביצוע משימות אישיות.

בראשית כל שנה מקבלים כל תלמידי המוסד ספרי לימוד בהשאלה שנתית מרוכזת דרך הספריה.

בספריה מגוון ספרי קריאה אותם ניתן להשאיל וכן ספרי עיון בהם ניתן לקרוא בתוך הספריה עצמה.

הספריה פתוחה לכל אורך ימי הלימודים במוסד.

bottom of page