top of page

הרשמה ללימודים במוסד

הרשמה לתושבי חוץ

הרשמה לעולות ולעולים לכיתה י' לשנת הלימודים התשפ"ה הסתיימה בתאריך 17.3.24.

הרשמה לתושבי המועצה

ההרשמה לעולים ולעולות לשכבת ז' תושבי מועצה אזורית מנשה בלבד מתבצעת באתר המועצה בלבד בין התאריכים 6.2.24-27.2.24.

bottom of page