top of page

המועצה הרחבה

מהי המועצה הרחבה?

המועצה הרחבה היא גוף המפגיש את כל השותפים במבואות עירון: חניכים, מורים, הורים ומנהלים – על כל גווני הביניים: חניכי פנימיה ותלמידי בית הספר, חברי קיבוץ, עירונים ומושבניקים, מנהלים, מורים "מן השורה", אנשי מינהלה ועוד ועוד.

תכלית המועצה לספק הזדמנות למפגש ושיח ובכך לעודד ולחזק את אופיו של מבואות עירון כמוסד קהילתי, פתוח להידברות, יוזמה וביקורת עצמית. הנושאים שעולים לדיון במועצה מגוונים. החל משאלות מעשיות כגון הסעות תלמידים וכלה בשאלות אסטרטגיות כגון עתיד הפנימיה ושאלות רעיוניות כגון אופיו החילוני של בית הספר.

חברי המועצה אינם נבחרים אולם הם אמורים לתפקד כנציגי ציבור, ולשמש כתובת וצינור להעברה של רעיונות, בקשות וטענות מן הציבורים השונים אל הגופים המחליטים. בהמשך תוכלו למצוא רשימה של חברי המועצה הרחבה. אנא ראו כל אחד מהם ככתובת לפניותיכם.

המועצה הרחבה נפגשת אחת לחודש במשך שנת הלימודים, וסיכומי המפגשים מפורסמים באתר זה.

 
סמכויות המועצה

בסמכות המועצה הרחבה לדון בנושאים שונים מחיי בית הספר. המועצה לא עוסקת בענייני פרט (אלא אם מדובר בבעל תפקיד). נושאים כלכליים נדונים בתוך מסגרת התקציב. החלטות המועצה טעונות אישור של ההנהלה הפדגוגית או ההנהלה התפעולית, בהתאם לנושא הנדון. אם ההחלטה נדחית על ידן, המועצה הרחבה יכולה להעביר את ההחלטה ברוב של 80% מהנוכחים, וזאת בתנאי שמספר המצביעים לא פחות מ-80% ממספר חברי המועצה.

סיכומי מפגשים

bottom of page